Yrkescenter Industri Värmland

Yrkescenter industri Värmland finns från och med februari 2020 på sex orter i Värmland: Arvika, Hagfors, Karlstad, Kristinehamn, Sunne och Säffle. Dessa erbjuder utbildningar i olika omfattning och längd. Detta är en ny modell för skapande av yrkesutbildning som motsvarar industrins kompetensbehov. En utbildningsmodell som bygger på nära samarbete mellan alla inblandade där industrin formulerar behoven och garanterar praktik.

I baskursen, som är på cirka 35 veckor, ingår APL (praktik) på minst 15 procent. Den ska med fördel förläggas till elevens hemort. Baskursen ger en industriell grund varifrån man sedan bygger vidare med inriktning mot den specialitet som man önskar.

Inom ramen för Yrkescenter bedrivs mellan 20190101-20201215 ett projekt delfinansierat av Tillväxtverket 70%, samt Region Värmland och Arbetsförmedlingen 30% kallat; Yrkescenter Industri Värmland – en regional testbädd för effektivare kompetensförsörjning till industrin. Projektet är en del i genomförandet av omställningen till smart industri i Region Värmland. Modellen som ska utvecklas i projektet är en pilot som adresserar industrins långsiktiga kompetensförsörjningsbehov.

De långsiktiga effekter som man vill uppnå efter projekttiden:

-Väsentligt ökat antal utbildningsplatser (100 nya utbildningsplatser per år efter projekttidens slut, jämfört med 20 platser per år vid projektstart)

Under 2019 inledde sammanlagt 171 individer sin utbildning, fördelat på 149 män och 22 kvinnor. Under 2020 har motsvarande siffror varit 183, varav 138 män och 45 kvinnor. Sammanlagt 354 individer, 287 män och 67 kvinnor.

-Bättre kvalitet och överensstämmelse mot industrins behov (minst 80 av 100 elever går till anställning varje år)

Kvalitetsbegreppet har varit i fokus från dag ett i projektet, inte minst också mot bakgrund av de resultat som kom fram genom den kompetensinventering som genomfördes under vintern och våren 2020. Dock är det naturligtvis så att ingen just nu, med tanke på rådande Coronapandemi, kan garantera att åtta av tio elever går direkt från utbildning till jobb.

Industrins underliggande behov av cirka 250 – 300 rekryteringar/år under överskådlig tid ligger emellertid fast, vilket ändå långsiktigt innebär att eleverna under ”normala” betingelser inte torde ha några problem att få arbete, förutsatt att man också som elev visat attityd, intresse och delaktighet i såväl utbildning som praktik utifrån de företagsbehov som utbildningarna anpassats till. Arbetsförmedlingen kan i sin statistik också konstatera att man inte har någon enda registrerad arbetslös som gått Yrkesvux inriktning industri under 2019 och 2020.

-Bättre offentlig resursanvändning i ett regionalt perspektiv (t ex att högre andel av statsbidraget nyttjas, till fler typer av utbildningar).

I Karlstad kommun hade man 2018, totalt sett inom Yrkesvux, 273 elever. För 2019 och 2020 snittar kommunen på knappt 500 elever, vilket har sin grund i såväl fler utbildningar, som att exempelvis antalet elever inom de industrirelaterade utbildningarna ökat kraftigt. En effekt av detta är då också att en högre andel av statsbidraget till Yrkesvux utnyttjas än tidigare.

I en utvärdering som Skolverket gjort utifrån ett nationellt perspektiv så kan man för 2018 notera att kommunerna i landet just det året nyttjade en lägre andel av det beviljade beloppet 2018 jämfört med 2017, men att man förbrukade ett högre belopp. Främsta skälet var för få sökande till det planerade utbudet vilket i första hand berodde på en god arbetsmarknad, men även motstånd att ta studielån och svårigheter att pendla.

Svårigheter att pendla är en av de saker som Värmland lyfter som oerhört viktigt och som även stryker under behovet av att samordna vuxenutbildningen i regionen, egentligen oav-sett om det handlar om Yrkesvux eller vidarestudier riktat mot YH och Universitet. Vuxenstuderande sitter mycket mera ”fast” i sina respektive bostadsorter och familjeförhållanden än vad unga studerande gör. Närhet till utbildning, möjlighet till dagpendling och nyttjande av modern teknik i utbildningen, är därför oerhört viktigt.

Genom de lokala Teknikcollege på de sex orterna arrangeras också regelbundet Handledarutbildning till de deltagande företagen.
På www.teknikcollege.se går att läsa mer om handledarutbildningen.

Karlstad

Vuxenutbildning Karlstad 
Steve Norman
Rektor
Beställarenheten, Vuxenutbildningen Karlstad-Hammarö
054 – 540 14 60
steve.norman@karlstad.se
Karlstads kommun

Arvika

Utbildning – Arvika Näringslivscentrum (aanc.se)

Anette Maack
Rektor
0570-749 271, 073-806 08 01
anette.maack@aanc.se

Hagfors

http://www.hagfors.se/undersidor/utbildning–barnomsorg/vuxenutbildning-i-hagfors/yrkesutbildning-for-vuxna—yrkesvux.html
Rektor
Mattias Schelin
0563-185 35
mattias.schelin@edu.hagfors.se

Kristinehamn

https://www.kristinehamn.se/barnomsorg-och-utbildning/vuxenutbildning/yrkesvux/
Lars Tanner – rektor 
lars.tanner@kristinehamn.se
0550-883 27

Sunne

https://sunne.se/sv/kommun/Utbildning/Alla-skolor/LarCenter/
Åke Svensson
Utbildningsledare
E-post: ake.svensson@sunne.se
Tel: 0565-17935, 073-069 78 75

 

Säffle

https://www.saffle.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning.html

Anders Eldh, rektor,

anders.eldh@larcenter.se,  0533-68 10 80

Ansökan till utbildning:

Information om hur och när du ska göra din ansökan finns på respektive kommuns webbplats eller på webben via www.vuxvarmland.se. Där får du också veta när kurser och utbildningar startar liksom mer om det specifika innehållet just på den industrinod som du söker till.
Observera att det kan skilja sig mellan kommunerna vilka bilagor du behöver skicka med. Om det är fler antal sökande till en utbildning än det finns platser, sker antagningen enligt de regler som finns om kommunal vuxenutbildning.

 


Industri bas


Påbyggnad CNC


Påbyggnad Underhåll


Påbyggnad Svets

 

 

Fler yrkesutbildningar i Värmland:

Yrkeshögskolan i Karlstad, KTC

Anläggningskonstruktör mek/rör

Automationsingenjör inriktning process

Intustriell elektroniktekniker

Industrirörtekniker

Processtekniker

 

Samtliga på Yrkeshögskolan (KTC) i Karlstad

Broby Grafiska Yrkeshögskola Sunne

Broby Grafiska Yrkeshögskola Sunne

Träteknikerutbildning YH Hammarö

Träteknikerutbildning YH Hammarö

Bergsskolan i Filipstad

http://www.bergsskolan.se/utbildning/metallurgi-materialteknik/metall-verkstadsindustri-bergsskoletekniker

http://www.bergsskolan.se/utbildning/berg-anlaggning/berg-anlaggningsindustri-bergsskoletekniker