Om Industriråd Värmland

Industriråd Värmland har bildats utifrån den värmländska industrins behov av att samverka kring kompetensförsörjning i syfte att stärka industrins långsiktiga förutsättningar.
Genom ett aktivt samarbete mellan Värmlands 16 kommuner, offentliga och privata utbildningsanordnare, Region Värmland, Arbetsförmedlingen och det värmländska näringslivet kommer Industriråd Värmlands huvuduppgift att vara att skapa förutsättningar för det livslånga lärandet och den framtida kompetensförsörjningen inom industrin. Detta innebär bland annat att ha en helhetsbild över industrins kompetensbehov på såväl kort som lång sikt, aktörer och pågående insatser i det värmländska kompetensförsörjningssystemet.

Industriråd Värmland ska också vara opinionsbildare och lobbyist gentemot beslutsfattare, ta fram relevant kunskapsmaterial och aktivt delta i kommunikationen om tillgång och efterfrågan av kompetent personal utifrån en gemensam utgångsbild över läget och kompetensbehovet i Värmland.

Fakta om tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin i Sverige står för ca 20 % av BNP och 77 % av exporten (68 % varor och 9 % tjänster genererade av industrin). Industrin sysselsätter direkt och indirekt ca en miljon människor vilket motsvarar 20 % av sysselsättningen. Värmland är en av de mest industritäta regionerna i landet.

Industriråd Värmland driver på om yrkesutbildning

För att möta industriföretagens behov av personal med relevant utbildning måste det finnas möjligheter att såväl yrkesutbilda sig som att kompetensutveckla inom yrket i vuxen ålder.
Den yrkesinriktade vuxenutbildningen inom komvux måste även möjliggöra yrkesväxling oavsett utbildningsbakgrund. Yrkesvux ska inte primärt ses som en konjunkturåtgärd , utan alltid erbjuda möjligheter till omskolning eller vidareutbildning. Utgångspunkten bör vara individens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. I detta ingår naturligtvis även andra utbildningsaktörers utbildningar, exempelvis sådana som upphandlas av Arbetsförmedlingen. Samtliga dessa behöver en stabil och långsiktig finansiering.

Från och med januari 2019 samordnas därför all industriell yrkesutbildning i Värmland av ett nybildat industriråd. Industriråd Värmland representerar industrins parter och de fackliga organisationerna. Den nya regionala samverkansmodellen innebär fritt sök och regional antagning till sex yrkescenter/orter, var och en med egen industriell inriktning. Modellen säkerställer en regionalt sammanhållen yrkesutbildning för vuxna med ett utbildningsutbud som svarar mot industrins behov – både vad gäller inriktning och volym.

Inför yrkesväxling, kompetensutveckling inom yrket mm behöver den enskilde också veta vilka möjligheter som finns och även kunna visa vilken kompetens man redan har och kan bygga vidare på. Därför behövs:

  • Branschvalidering med långsiktig finansiering som görs mot branschens fastställda och erkända krav på kompetens för vissa arbetsuppgifter.
  • Validering mot utbildningssystemet som ger yrkesverksamma möjligheter att bygga vidare på sin kompetens.
  • Studievägledning före och under utbildning.

Idag går strukturomvandlingen fort och konkurrensen ökar snabbt. Då räcker det inte heller med den grundläggande utbildning man fått i unga år. För att i framtiden stimulera ett livslångt lärande behövs därför även insatser för att stärka företagens arbete med kompetensutveckling. Många företag har idag svårt att organisera systematisk kompetensutveckling, exempelvis att definiera och beskriva vilka kompetenser man verkligen behöver.

Därför behöver även utbildningssystemet anpassas för redan yrkesverksamma och yrkesväxlare genom att göra det lättare att återvända till kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskolan, högskolan eller olika arbetsmarknadsutbildningar.

För industrins parter inom det nationella Industriåret har det blivit uppenbart att det utbildas alldeles för få ungdomar till jobb inom industrin. Därför diskuteras idag allt mer behovet av att vuxna i betydligt större utsträckning än idag utbildas för jobb inom industrin. Annars kommer inte industrins behov av kompetent arbetskraft att kunna tillgodoses. Det behövs att betydligt fler än idag utbildas! Både personer som saknar gymnasial utbildning och personer som redan har en gymnasieexamen och vill arbeta inom industrin och/eller karriärväxla behöver kunna beredas en utbildning som leder till ett jobb inom industrin. Därför ser också nationella Industrirådet den satsning som görs i Värmland med bildandet av Industriråd Värmland som en viktig och spännande satsning – för hela landet.

Ambitionen att överbrygga flera av de problem som vi idag ser utifrån ett nationellt perspektiv gör det extra intressant för de nationella parterna att följa arbetet.

  • Regional samverkan så att vuxna kan söka utbildningar i kommuner utanför den egna.
  • Bättre samarbete mellan arbetsförmedlingen, kommunerna och näringslivet/industrin för att på så sätt bryta upp de stuprör som finns idag, och
  • Genom ökad synlighet/tillgänglighet öka intresset och statusen för utbildningar riktade mot industrin.

Nationella Industrirådets förhoppning är att projektet Industriråd Värmland kommer att ge många insikter kring hur utbildningssystemet för vuxna, vad gäller industrirelevanta utbildningar, kan utvecklas och förbättras och förhoppningsvis ge erfarenheter och en modell som kan användas i andra delar i Sverige.

 

TVV Projektbeskrivning 181017