Hem

För att klara kompetensförsörjningen och möta bristen på yrkesutbildade medarbetare till den värmländska industrin har de tre industriklustren Paper Province, Compare och IUC/Stål&Verkstad tillsammans med Teknikcollege Värmland, Region Värmland och ett antal industriföretag och fackliga organisationer gått samman och bildat Industriråd Värmland.
Under 2019 etablerades fem regionala yrkescenter med inriktning mot industri på fem orter i länet (Utökades från och med 2020 till sex regionala yrkescenter). Dessa erbjuder yrkesutbildningar med ett utbildningsinnehåll som motsvarar industrins behov.

Inom ramen för Industrirådet pågick under 2019 och 2020 ett projekt finansierat av Tillväxtverket, Region Värmland och Arbetsförmedlingen som du kan läsa mer om under fliken Yrkescenter Industri Värmland – där kan man också läsa en sammanfattning av vad projektet uppnått.

Efter avslutat projekt Yrkescenter inträder en ny fas i Industrirådets arbete där man bl a kommer att fokusera på att sammanföra de två kompetensplattformarna Teknikcollege Värmland och Industriråd Värmland till en enda för att därigenom sätta ännu större fokus på industrins kompetensfrågor. Målsättningen är ”en väg in” för alla behov av industriell och teknisk kompetens i Värmland. Detta gör det enklare för arbetsgivare och elever att hitta rätt, oavsett om det gäller yrkesutbildningar (gymnasiala eller eftergymnasiala) eller den interna kompetensutvecklingen i företaget. Alla aktörer som ingår i kompetensförsörjningssystemet – kommuner, utbildningsanordnare, företag m fl. behöver samverka ännu mer än vad man gör idag. Modellen med utbildningsnoder kommer även den att vidareutvecklas och ytterligare förfinas. Detta är viktiga ytterligare steg för att långsiktigt skapa ännu bättre förutsättningar för industri- och teknikutbildningar i Värmland. Arbetet är långsiktigt och kräver uthållighet från såväl kommuner som utbildningsanordnare och företag.