Organisation

Industriråd Värmland består av en styrelse och en verkställande tjänstemannagrupp.

Industriråd Värmlands uppdrag:

  • Inventering av kompetensbehov inom industrisektorn i Värmland. Denna inventering ligger därefter till grund för utbildningarnas utveckling och dimensionering.
  • Utifrån behovsinventeringen ge rekommendation till fördelning av industrirelevanta utbildningar för vuxna i regionen (yrkesvux, uppdragsutbildning)
  • Följa upp deltagarrekrytering från ingående kommuner och Arbetsförmedlingen till beslutade utbildningar.
    Följa upp studieresultat och anställning.
  • Utifrån behovsinventeringen ge rekommendation kring valideringsinsatser kopplat till utbildning och omställning.
  • Representera Industriråd Värmland som en gemensam opinionsbildare gentemot beslutsfattare.